MATProgram

PROPOZICIJE ZA MATP PROGRAM:

 

Član 1.

Takmičenje je samo za najtežu populaciju osoba sa intelektualnim teškoćama. Takmičar može nastupiti sam, ili uz pomoć pomagala ili asistenta.

 

Član 2.

Grupe će se formirati prema prijavama takmičara prema starosnoj dobi i polu.

 

Član 3.

Takmičari su dužni da nastupe u sportskoj opremi.

 

Član 4.

Ukoliko dođe do žalbe od strane neke ekipe učesnice, žalba se podnosi organizatoru takmičenja u pismenoj formi , popunjavanjem „Žalbenog formulara“, u roku od 15 (petnaest) minuta.

„Žalbeni formular“ popunjava i potpisuje trener (vođa ekipe).

 

Član 5.

Trener, odnosno vođa ekipe je odgovoran za ponašanje svojih takmičara prije, za vrijeme takmičenja, te nakon takmičenja, u skaldu s “Kodeksom ponašanja SIO”.

 

 

Član 6.

Svi aktivni učesnici-takmičari trebaju uraditi ljekarski pregled i biti zdravstveno sposobni za takmičenje, za njihovo zdravlje isključivo su odgovorni njihovi treneri (vođe ekipe).

 

Član 7.

Vrstu i način dodjele priznanja za postignute rezultate određuje organizator takmičenja.

12080384_700095916757336_1612418775598671037_o

12091201_700096420090619_7082387636422110635_o12094868_700095486757379_5080226404230225159_o

12109799_700095123424082_6697803277502154750_o